Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Wody Okręgu PZW w Siedlcach i zasady wędkowania w 2023 roku

 

 

Szczegółową mapę wód Okręgu można zobaczyć klikając TUTAJ.

 

 


 

Wykaz wód

 

1.     Wody nizinne

 

Rzeki, zbiorniki, jeziora w obwodach rybackich.

Nazwa obwodu rybackiego

Granice obwodu

Położenie/powiat

Pow. [ha]

rz. Bug Nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)    rzeki Bug na odcinku od ujścia rzeki Mętnej do ujścia rzeki Nurzec,

b)    rzeki Pulwa,

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy (w tym starorzecza koło Drażniewa i Mężenina) i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzeki Kamianka, zbiornika Siemiatycze oraz wód górskich (Myśla i Moszczona).

Ponadto w skład obwodu wchodzą rzeki:  Sarenka, Toczna, Kołodziejka, Silna, Turna.

Siemiatycze,

Sokołów Podlaski,

Siedlce, Łosice

890

rz. Liwiec Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Liwiec od źródeł do jej ujścia do rzeki Bug wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.

Siedlce,

Węgrów

312

rz. Wilga Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)    rzeki Wilga od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła wraz ze starorzeczami (w tym starorzecza koło Nowego Podola),

b)    dopływy: Żelechówka, Borowianka i Mierżączka.

Garwolin

78

rz. Okrzejka Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a)    rzeki Okrzejka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła wraz ze starorzeczami (w tym starorzecza w Kraskach Dolnych),

b)    zbiornika Godzisz,

c)    dopływy: Pytlocha, Przerytka, Kanał Uchaczowski, Korytka i Swarzyna.

Garwolin

105

 

Uwaga: Wszystkie obwody obejmują również nie wymienione wyżej: dopływy, wody starorzeczy i inne zbiorniki wodne połączone dopływem lub odpływem do wód tego odcinka rzeki, cieku.

 

2. Wody drobne

Nazwa akwenu

Miejscowość, gmina

Pow. [ha]

Doły Maciejowickie

gm. Maciejowice

4,00

Dół Kochowski

gm. Maciejowice

1,34

Garwolin - zalew

Garwolin

1,87

Godzisz - stawy

Godzisz, gm. Sobolew

10,10

Izydory - stawy

Stoczek Łukowski

1,70

Jezioro Piwonińskie

gm. Sobienie Jeziory

17,37

Jezioro Oblin

Oblin, gm. Maciejowice

19,30

Łaskarzew

Łaskarzew

1,00

Łosice - zalew

Łosice

6,02

Mrozy - doły pożwirowe

Mrozy

4,00

Pilawa – Staw Jordan

Pilawa

0,95

Podzamcze

Podzamcze, gm. Maciejowice

12,58

Pogorzel – staw

Pogorzel, gm. Mińsk Mazowiecki

2,77

Trąbki – staw

Trąbki, gm. Pilawa

1,00

Węgrów – zalew

Węgrów

8,13

Zalew „Muchawka”

Siedlce

26,50

Zbiornik „Rówce”

Rówce, gm. Zbuczyn

6,50

Żelechów - stawy

Żelechów

9,40

Zbiornik „Stare Biernaty”

Łosice

8,54

Stawy w Siennicy

Siennica

4,00

 

 

Zasady wędkowania obowiązujące na wodach nizinnych użytkownika rybackiego - Okręgu PZW w Siedlcach w roku 2023

 

 I.     OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA OGÓLNE.

Na wodach Okręgu siedleckiego obowiązują przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW, warunki połowu zawarte w niniejszym zezwoleniu oraz rejestr połowów wędkarskich.

 

II.     OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH OKRĘGU PZW W SIEDLCACH.

1.    Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, zawarte w  regulaminach połowów ryb wód poza obwodowych.

2.    Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale IV. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

3.    W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika, przez co rozumie się obecność użytkownika w odległości do 10 metrów od wędek.

4.    Wędkarz zobowiązany jest posiadać przy sobie przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

5.    Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Informacja o rozgrywanych zawodach  powinna być dostępna na oficjalnej stronie internetowej Okręgu PZW w Siedlcach. Organizator odłowów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

6.    Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

7.    W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym fakcie przynajmniej jeden z następujących podmiotów: zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej, PSR, SSR.

8.    W przypadku zauważenia łamania przez wędkarzy (członków PZW, osoby niezrzeszone lub osoby trzecie) zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz zasad wędkowania wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym fakcie przynajmniej jeden z następujących podmiotów: PSR, SSR lub policję.

 

III.     ZASADY WĘDKOWANIA.

1. Wędka.

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a) jednym haczykiem z przynętą, haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, albo

b) w metodzie spinningowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

c) przy połowie ryb spod lodu:

- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

2. Przynęty.

a) Jako przynęty mogą być stosowane:

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

- przynęty sztuczne.

b) Zabrania się stosować, jako przynęt (zanęt):

- zwierząt i roślin chronionych,

- ryb i raków wymienionych w rozdziale III, ust. 3, pkt. 3.10.,

- ikry.

c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).

3. Wędkowanie.

3.1. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.2. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych i tygodniowych połowów ryb.

3.3. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b) sprzedawać złowionych ryb,

c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e) łowić metodą "szarpaka" lub inną metodą powodującą celowe podhaczanie lub kaleczenie zewnętrznych powłok ryb poza obrębem głowy,

f) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

g) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

h) wędkować z mostów,

i) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania,

j) patroszyć i oprawiać ryby na łowiskach.

3.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania, należy przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych, albo należy je uśmiercić. Ryby przeznaczone do zabrania muszą być uśmiercone najpóźniej po zakończeniu wędkowania i przed opuszczeniem stanowiska wędkarskiego.

3.5 Ryby przechowywane w siatce traktowane są jako ryby do zabrania i bezpośrednio po złowieniu muszą być wpisane do rejestru połowu (nie dotyczy zawodów wędkarskich, dla których obowiązują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego").

3.6 Bezpośredniemu wpisowi do rejestru połowów podlegają gatunki ryb objęte limitami ilościowymi na danym łowisku, zgodnie z niniejszymi zasadami. Pozostałe ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać po zakończeniu wędkowania, przed opuszczeniem stanowiska.

3.7 W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych*. Ryby nieprzeznaczone do zabrania należy po złowieniu niezwłocznie wypuścić z powrotem do wody*.

3.8. Każdy wędkarz zobowiązany jest do przechowywania złowionych przez siebie ryb we własnych siatkach lub workach, z uwzględnieniem zapisów ust. 3 pkt. 3.3, lit. c niniejszego rozdziału.

3.9. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, niezwłocznie z ostrożnością wypuszczone do wody (nie dotyczy gospodarczych wymiarów i okresów ochronnych ustalonych przez użytkownika rybackiego w trakcie zawodów wędkarskich).

3.10. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku: trawianka, babka bycza, czebaczek amurski i sumik karłowaty, po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.11. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

3.12. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.

3.13. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm. Siatka podrywki musi być rozpięta na stelażu. W połowie za pomocą podrywki nie można stosować przynęt i zanęt. Zabrania się używania podrywki wędkarskiej w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia.

3.14. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.10. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.4.

3.15. Przy połowie ryb metodą tzw. „wywózki” lub „na zrywkę”, zabrania się stawiania zestawów na odległość ponad połowę koryta rzeki.

(*) - nie dotyczy zawodów wędkarskich, dla których obowiązują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".

 

IV.     DOZWOLONE METODY POŁOWU.

1. Metoda gruntowo-spławikowa.

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną lub jej sztuczną imitacją. Zabrania się połowu na żywą lub martwą rybę oraz na ich części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.

1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących: łowiąc z brzegu - 10 m; między łodziami lub brodząc - 25 m; między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.

2. Metoda spinningowa.

2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia zabrania się połowu przynętami sztucznymi o długości całkowitej powyżej 5 cm wraz z haczykiem/haczykami za wyjątkiem wód „krainy pstrąga i lipienia”.

3. Metoda muchowa.

3.1. Łowienie ryb metodą muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału III pkt. 2 lit. e. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

3.2. Przy wędkowaniu metodą spinningową i muchową wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących: z brzegu lub brodząc – 25 m; z łodzi – 50 m.

4. Metoda podlodowa.

4.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

4.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

4.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

4.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

4.5. Przy wędkowaniu tą metodą, wędkujący jest zobowiązany zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących (nie dotyczy zawodów wędkarskich, dla których obowiązują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”).

4.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby oraz jej części jako przynęty.

 

V.     OCHRONA RYB.

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. W wodach Okręgu PZW w Siedlcach obowiązują następujące wymiary ochronne i gospodarcze ryb:

- boleń do 40 cm i od 70 cm,

- brzana do 40 cm (całoroczny zakaz zabierania),

- certa do 30 cm,

- jaź do 30 cm,

- jelec do 15 cm,

- karaś pospolity do 20 cm,

- karp do 30 cm (nie dotyczy rzek),

- kleń do 30 cm i od 50 cm,

- lin do 30 cm,

- miętus do 30 cm,

- okoń do 18 cm i od 35 cm,

- płoć do 15 cm,

- pstrąg potokowy do 30 cm (całoroczny zakaz zabierania),

- rozpiór do 25 cm,

- sandacz do 50 cm i od 90 cm,

- sapa do 25 cm,

- sum do 70 cm i od 150 cm w obwodach rybackich; do 70 cm w pozostałych wodach,

- szczupak do 50 cm i od 100 cm,

- świnka do 30 cm (całoroczny zakaz zabierania),

- węgorz do 60 cm,

- wzdręga do 15 cm.

W wodach poza obwodami rybackimi, wymiary mogą być podane w regulaminach połowów tych wód.

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca (całoroczny zakaz zabierania),

- certa od 1 stycznia do 30 czerwca,

- okoń od 01 marca do 15 kwietnia,

- miętus od 1 grudnia do końca lutego,

- pstrąg potokowy od 1 września do 31 stycznia (całoroczny zakaz zabierania),

- sapa od 1 kwietnia do 31 maja,

- sum od 1 listopada do 30 czerwca w rzece Bug; od 1 stycznia do 31 maja w pozostałych wodach,

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja,

- świnka od 1 stycznia do 15 maja (całoroczny zakaz zabierania),

- węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

4. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia, wprowadza się całkowity zakaz stosowania następujących przynęt:

a.    sztucznych o długości całkowitej większej niż 5 cm wraz z haczykiem/haczykami,

b.    żywych ryb,

c.    martwych ryb i ich części.

5. Wyłącza się wody Okręgu z połowu ryb metodą trollingową oraz przy pomocy kuszy.

6. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień (nie dotyczy węgorza).

7. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają gatunki ryb i minogów prawnie chronionych, w tym:  kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, minogi - wszystkie gatunki, piekielnica, piskorz, różanka, strzebla błotna, śliz.

8. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

9. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk w ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00):

- sum - 1 szt.,

- sandacz, szczupak, boleń - (łącznie) 1 szt.,

- jaź, kleń - (łącznie) 3 szt.,

- karp - 3 szt.,

- karaś pospolity – 5 szt.,

- lin - 2 szt.,

- leszcz – 5 szt.,

- certa - 5 szt.,

- węgorz - 2 szt.,

- okoń – 5 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

9a. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk w ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli): sandacz – 3 szt.; szczupak – 3 szt.; boleń – 4 szt.;

10. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.

11. Limity połowu nie dotyczą tołpygi i krąpia oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale III, ust. 3, pkt. 3.10.

12. W wodach drobnych poza obwodami, wprowadza się zaostrzone limity ilościowe, które podane są w regulaminach połowów tych wód. Na wszystkich wodach drobnych obowiązują wprowadzone limity ilościowe ryb do zabrania w ciągu tygodnia wskazane w rozdziale V ust. 9a.

13.  Po złowieniu ryb i przeznaczeniu ich do zabrania w ilościach określonych niniejszym regulaminem oraz dopełnieniu obowiązków wynikających z zapisów rozdziału III ust.3 pkt 3.4, 3.5, 3.6 i 3.7, wędkarz może kontynuować wędkowanie. Niedopuszczalne jest wymienianie ryb przeznaczonych do zabrania na ryby złowione po wyczerpaniu przez wędkarza limitów.

14. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

15. Łowiska typu „no kill – złów i wypuść” w obwodach rybackich:

15.1. Rzeka Liwiec:

- na odcinku od piętrzenia w miejscowości Węgrów w dół rzeki do najbliższej śluzy,

- na odcinku od piętrzenia w miejscowości Kisielany-Żmichy w dół rzeki do mostu drogowego w miejscowości Zaliwie-Piegawki.

15.2. Rzeki Myśla i Moszczona (całkowity zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia).

15.3. Rzeka Toczna: na odcinku od piętrzenia (młynu) w miejscowości Ruda do ujścia do rzeki Bug.

15.4. Rzeka Kostrzyń wraz ze starorzeczami: od piętrzenia w miejscowości Słuchocin do mostu drogowego łączącego miejscowości Stara Sucha i Kopcie.

15.5. We wszystkich wodach Okręgu (obwody i wody drobne) typu „no kill – złów i wypuść”, obowiązuje zakaz połowu ryb metodą na żywą i martwą rybę oraz na jej części. Połów może odbywać się na przynęty uzbrojone wyłącznie w haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. Podczas połowu ryb wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie podbierak. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb - złowiona ryba musi być niezwłocznie z całą ostrożnością wypuszczona z powrotem do wody (nie dotyczy ryb z gatunku: trawianka, babka bycza, czebaczek amurski i sumik karłowaty, które po złowieniu muszą być zabrane z łowiska). Osoby wędkujące na łowiskach typu „no kill – złów i wypuść”, obowiązuje zakaz posiadania ryb złowionych również na innych łowiskach. Zakazuje się wędkowania w godzinach nocnych.

16. Zakazuje się wędkowania w obrębie systemu przepławek przy piętrzeniu rzeki Liwiec w miejscowości Węgrów.

17. Zakaz połowu ryb na zimowiskach i tarliskach od 1 stycznia do 15 kwietnia: Rzeka Liwiec - od mostu drogowego w miejscowości Purzec do mostu drogowego w miejscowości Kisielany-Żmichy.

18. Zakaz połowu ryb na zimowiskach od 1 stycznia do 31 marca i w miesiącu grudniu: Rzeka Bug - w miejscowości Wirów na starorzeczu Bugu oraz w odległości 100 metrów od starorzecza w górę i w dół na lewym brzegu rzeki.

19. Zakaz połowu ryb od 1 marca do 30 kwietnia: Rzeka Liwiec - od mostu drogowego w miejscowości Liw do mostu kolejowego przy miejscowości Borzymy.

20. W wodach drobnych (poza obwodami) mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia, podane w regulaminach połowów tych wód.

21. Dodatkowe zasady połowów ryb w wybranych wodach drobnych (poza obwodami rybackimi):

Jezioro „Piwonin”

Wymiary ochronne:                           Limity dzienne połowu:

- karp – do 40 cm                               - karp i lin - 2 szt. łącznie

- lin – do 30 cm                                  - leszcz - 2 szt.

- leszcz – do 30 cm                              - szczupak - 2 szt.

- szczupak – do 55 cm                        - okoń - 15 szt.

Łowisko objęte jest strefą ciszy; obowiązuje całkowity zakaz używania silników spalinowych w środkach pływających (nie dotyczy Policji, PSR i SSR). Zakaz poruszania środkami pływającymi od zmierzchu do świtu (nie dotyczy Policji, PSR i SSR).

 

Staw „Jordan” w Pilawie

Wymiary ochronne:                           Limity dzienne połowu:

- amur – całkowity zakaz połowu       - karp - 2 szt.; lin - 2 szt.; karaś pospolity - 2 szt.

Zezwala się na wędkowanie w porze dziennej (od 1 godziny przed wschodem słońca do 1 godziny po zachodzie słońca). Zakazuje się wędkowania w części oznakowanej tablicami.

 

Zalew w Łosicach i „Stare Biernaty” koło Łosic

Wymiary ochronne:                                                   Limity dzienne połowu:

- karp - do 40 cm i od 55 cm                                      - karp - 1 szt.

- lin, jaź - do 30 cm i od 40 cm                                  - lin, jaź – 2 szt. łącznie

- leszcz - do 40 cm i od 50 cm                                    - okoń – 5 szt.

- amur - całkowity zakaz zabierania                          - szczupak i sandacz – 1 szt. łącznie

- szczupak i sandacz - do 50 cm i od 70 cm               - karaś srebrzysty i pospolity, leszcz – 5 szt. łącznie

- okoń – do 20 cm i od 30 cm                                   

Limit wagowy połowu ryb gatunków: leszcz, krąp, płoć, karaś srebrzysty, karaś pospolity – łącznie do 5 kg w ciągu doby. Zakaz spinningowania od 1 stycznia do 30 kwietnia. Zakaz wędkowania w części oznaczonej tablicami.

 

Zbiornik „Podzamcze” koło Maciejowic

Wymiary ochronne:                           Limity dzienne połowu:

- karp – do 35 cm                               - karaś srebrzysty, leszcz – 5 szt. łącznie, maksymalnie 5 kg

- amur – do 50 cm                             - karp i amur – 2 szt. łącznie

- lin – do 30 cm                                  - lin – 2 szt.

- leszcz – do 30 cm                            

- szczupak - do 50 cm i od 80 cm

Zakaz połowu metodą brodzącą, ze środków pływających oraz z wyspy. Zakaz połowu ryb w odległości do 50 m od wlotu wody z rzeki do głównego zbiornika.

 

Jezioro „Oblin”

Wymiary ochronne:                            Limity dzienne połowu:

- karp - do 35 cm i od 70 cm              - karp – 2 szt.

- amur - do 50 cm i od 80 cm

- szczupak - do 50 cm i od 80 cm

Zakaz połowu ryb od 1 marca do 30 kwietnia na oznaczonym tarlisku. Obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami motorowymi (spalinowymi).

 

Zalew w Garwolinie

Wymiary ochronne:                           Limity dzienne połowu:

- karp – do 40 cm                               - karp, lin, szczupak, sandacz, pstrąg tęczowy - 1 szt.

- lin – do 35 cm                                  - leszcz – 3 szt.

- pstrąg tęczowy – do 35 cm               - karaś pospolity i srebrzysty - 5 szt. łącznie

- amur – do 50 cm                             - łączna waga złowionych ryb – do 5 kg

Wyłącza się z wędkowania mały staw, będący tarliskiem ryb.

 

Zalew „Muchawka” w Siedlcach

Wymiary ochronne:                                       Limity dzienne połowu:

- karp - do 30 cm i od 50 cm                          - karp i karaś pospolity - 2 szt.

- amur – całkowity zakaz zabierania             - lin i jaź - 2 szt. łącznie

                                                                       - karaś srebrzysty, leszcz, płoć - do 5 kg łącznie

Uprawianie wędkarstwa na wodach Zalewu przez osoby uprawnione do wędkowania, dopuszcza się wyłącznie z brzegu z uwzględnieniem następujących zasad:

·      w ciągu całego roku na grobli i z pomostów wędkarskich od strony zachodniej Zalewu, od doprowadzalnika przy ul. Romanówka do końca krótkiej grobli przy „Hetmanie”,

·      od strony wschodniej Zalewu, na odcinku od doprowadzalnika do początku krótkiej grobli przy „Hetmanie” w okresie od 15.05. do 15.09. każdego roku tylko w godz. 2000-900; a w pozostałym okresie bez ograniczeń (nie dotyczy pomostu dla osób niepełnosprawnych),

·      zakazuje się połowu ryb z pomostów po stronie wschodniej Zalewu (nie dotyczy pomostu dla osób niepełnosprawnych) oraz ze środków pływających,

·      wprowadza się ograniczenia w zanęcaniu ryb - dopuszcza się stosowanie zanęt wytworzonych metodą ekstruzji (w tym zanęt niesypkich, proteinowych) w ilości do 1 kg na dobę oraz donęcanie ryb, np. za pomocą podajników wędkarskich (koszyk, sprężyna, itp.),

·      do wędkowania z pomostu dla osób niepełnosprawnych upoważnia dodatkowe zezwolenie, wydane przez Okręg PZW w Siedlcach,

·      zakaz brodzenia w trakcie wędkowania.

 

Zalew w Węgrowie

Wymiary ochronne:                           Limity dzienne połowu:

- karp - do 35 cm i od 60                    - karp i amur -1 szt. łącznie

- amur - do 50 cm                              - lin -1 szt.

- lin – do 30 cm                                  - jaź - 3 szt.

- jaź – do 30 cm                                  - karaś pospolity - 3 szt.

                                                           - leszcz – 2 szt.

Zabrania się: spinningowania od 1 stycznia do 31 sierpnia, wywożenia przynęt i zanęt, oznakowywania łowisk bojami, wędkowania z wysp, patroszenia na miejscu złowionych ryb, rozbijania namiotów i palenia ognisk.

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia dopuszcza się stosowanie zanęt naturalnych w postaci niemielonych ziaren, dżdżownic oraz owadów we wszystkich stadiach rozwojowych w ilości nieprzekraczającej 1 kg na wędkarza w ciągu doby. Podczas zawodów wędkarskich rodzaj i limit zanęty zostanie określony w porozumieniu z gospodarzem łowiska.

 

Stawy „Izydory”

Wymiary ochronne:                             Limity dzienne połowu:

- karp - do 35 cm i od 60 cm               - szczupak, sandacz, karp - 1 szt.

- leszcz - do 35 cm                                - lin - 2 szt.

 - lin – do 30 cm                                 - karaś pospolity i srebrzysty, leszcz – łącznie 5 szt.

- szczupak – do 50 cm i od 80 cm

- okoń - do 20 cm i od 35 cm

Na łowisku można wędkować w porze dziennej od wschodu do zachodu słońca. Obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningową oraz „na żywca” od 1 stycznia do 31 sierpnia. Łowienie metodą „na żywca” dozwolone jest na jedną wędkę. Obowiązuje zakaz brodzenia i połowów ze środków pływających. Na zbiorniku „staw przy parkingu” obowiązują zasady połowu ryb „no kill – złów i wypuść”.

 

Stawy w Żelechowie

Wymiary ochronne:                             Limity dzienne połowu:

- karp - do 40 cm i od 60 cm              - karp, lin, amur, szczupak, sandacz - 1 szt. na dobę łącznie

- lin – do 40 cm                                   - karaś srebrzysty - 10 szt. na dobę łącznie z innymi gatunkami

- leszcz – do 40 cm                                      

- amur - do 50 cm i od 70 cm              Limity tygodniowe połowu (od poniedziałku do niedzieli)

- szczupak – do 60 cm i od 90 cm      - karp - 2 szt. w tygodniu

- sandacz – do 60 cm i od 80 cm        - karaś pospolity - 2 szt. w tygodniu

- okoń – do 25 cm

Na łowisku można wędkować wyłącznie w porze dziennej (od 1 godziny przed wschodem słońca do 1 godziny po zachodzie słońca). Obowiązuje zakaz brodzenia w trakcie wędkowania. Z połowów wędkarskich wyłącza się zbiornik „Basen” oraz zbiornik „Krowinki”. Na stawie „Górnym”, w obszarze od wlotu rzeki do stawu do wysokości słupków granicznych w grobli stawu obowiązuje całoroczny zakaz wędkowania. Na zbiorniku „Zimny” obowiązują zasady połowu „no kill – złów i wypuść”.

 

Stawy w Godziszu

Wymiary ochronne:                             Limity dzienne połowu:

- karp – do 35 cm i od 60 cm             - karp - 2 szt. łącznie z amurem i linem

- amur – do 45 cm                             - amur - 2 szt. łącznie z karpiem i linem

- lin – do 30 cm                                      - lin - 2 szt. łącznie z karpiem i amurem

- szczupak – do 50 cm i od 80 cm      - szczupak i sandacz – 1 szt. łącznie

- sandacz – do 50 cm i od 80 cm        - leszcz – 5 szt.

Wyłącza się z wędkowania zbiornik „Matecznik”, gdzie obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom nieupoważnionym. Na zbiorniku „Jacho” obowiązuje zakaz połowu amura. Na zbiorniku „Mały” obowiązują zasady połowu „no kill – złów i wypuść” - dopuszczony jest jedynie połów metodą spinningową oraz muchową (zbiornik może być dopuszczony na zawody wędkarskie w innych kategoriach jak muchowa i spinningowa). Na zbiorniku „Waldek” obowiązuje całkowity zakaz parkowania pojazdów wzdłuż grobli, przy linii brzegowej (dozwolony jest postój pojazdów tylko po przeciwnej stronie drogi biegnącej wzdłuż zbiornika). Na zbiorniku „Waldek” całorocznie wyłącza się z wędkowania obszar od połączenia zbiornika z rzeką Okrzejką do wysokości kładki na tej rzece. Na terenie całego obiektu (oprócz miejsc wyznaczonych) obowiązuje zakaz wjazdu na groble.

Zbiornik „Pogorzel” i stawy w Siennicy

Wymiary ochronne:                             Limity dzienne połowu:

- karp - do 35 cm i od 50 cm              - karp - 2 szt.

- lin – do 30 cm i od 45 cm                - lin - 2 szt.

- szczupak do 55 cm i od 80 cm          - karaś pospolity – 5 szt.                                             

Obowiązuje zakaz zabierania amura. Na stawach w Siennicy wędkowanie dozwolone jest tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu (od 1 godziny przed wschodem słońca do 1 godziny po zachodzie słońca), a w zbiorniku „Pogorzel” można wędkować całą dobę.

 

Doły pożwirowe w Mrozach

Wymiary ochronne:                             Limity dzienne połowu:

- karp – do 35 cm                               - szczupak, amur, lin - 1 szt.

- amur – do 50 cm                               - karp – 1 szt.

- lin – do 30 cm                                     Wyżej wymienione gatunki łącznie 2 szt. na dobę

- szczupak – do 55 cm

 

Zalew „Witówka” w Mrozach

Wymiary ochronne:                             Limity dzienne połowu:

- lin – do 30 cm                                  - szczupak, lin - 1 szt.

- szczupak – do 55 cm                       

 

Staw w Łaskarzewie

Wymiary ochronne:                           Limity dzienne połowu:

- karp – do 40 cm i od 70 cm             - karp, lin, amur - 2 szt. łącznie

- amur – do 50 cm i od 80 cm

- okoń – do 20 cm                             

Obowiązuje zakaz zabierania karasia pospolitego.

 

Na wszystkich wodach drobnych obowiązują zakazy:

- wjazdu pojazdów mechanicznych na wały i groble zbiorników,

- połowu ryb ze środków pływających z wyłączeniem Jez. Oblin i Jez. Piwonin.

Wprowadza się limit ilościowy karpia do zabrania z łowisk wód drobnych (poza obwodowych) w ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) - 6 szt.

 

Po przeprowadzeniu zarybienia, gospodarz danej wody, działający w imieniu Okręgu PZW w Siedlcach, może wprowadzić zakaz wędkowania na okres do 21 dni. Informacja o wprowadzonym zakazie umieszczona będzie na stronie internetowej Okręgu oraz tablicach informacyjnych nad daną wodą.

  

 

2.     Wody górskie.

Rzeki w obwodach rybackich.

Nazwa obwodu rybackiego

Nazwa rzeki

Położenie/powiat

rz. Bug Nr 4

Myśla (Myślna)

Sokołów Podlaski, Siedlce

rz. Bug Nr 4

Moszczona

Siemiatycze

Na wodach górskich obowiązuje składka uzupełniająca do wód nizinnych, trwale umieszczona w legitymacji członkowskiej.

 

Zasady wędkowania obowiązujące na wodach górskich (pstrąga i lipienia)

w roku 2023.

 

 I.     OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA OGÓLNE.

Na wodach Okręgu Siedleckiego obowiązują przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW, warunki połowu zawarte w niniejszym zezwoleniu oraz rejestr połowów wędkarskich.

  

II.     ZASADY WĘDKOWANIA.

Rzeki Myśla i Moszczona, wchodzące w skład obwodu rybackiego rzeki Bug Nr 4, są wodami typu „no kill – złów i wypuść” z następującymi zasadami:

·      Połów ryb może odbywać się metodą spinningową lub muchową wyłącznie na przynęty sztuczne zaopatrzone w haki bezzadziorowe.

·      Podczas połowu ryb wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie podbierak.

·      Obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb (nie dotyczy: suma, szczupaka i okonia) - złowiona ryba musi być niezwłocznie z całą ostrożnością wypuszczona z powrotem do wody.

·      Zakazuje się wędkowania w godzinach nocnych.

·      Zakazuje się połowu ryb od 01.09. do 31.01.

1. Wędka.

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

b) w metodzie spinningowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

2. Przynęty.

Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).

3. Wędkowanie.

Wędkarzowi nie wolno:

a) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

b) łowić metodą "szarpaka" lub inną metodą powodującą celowe podhaczanie lub kaleczenie zewnętrznych powłok ryb poza obrębem głowy,

c) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

d) wędkować z mostów.

 

 III.     DOZWOLONE METODY POŁOWU.

1. Metoda spinningowa.

Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.

2. Metoda muchowa.

2.1. Łowienie ryb metodą muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

2.2. Przy wędkowaniu metodą spinningową i muchową wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących, z brzegu lub brodząc – 25 m.

 

IV.     OCHRONA RYB.

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. W wodach górskich Okręgu PZW w Siedlcach obowiązują następujące wymiary ochronne i gospodarcze ryb:

- boleń do 40 cm i od 70 cm,

- brzana do 40 cm (całoroczny zakaz zabierania),

- certa do 30 cm,

- jaź do 30 cm,

- jelec do 15 cm,

- kleń do 30 cm i od 50 cm,

- lin do 30 cm,

- miętus do 30 cm,

- płoć do 15 cm,

- pstrąg potokowy do 30 cm (całoroczny zakaz zabierania),

- rozpiór do 25 cm,

- sandacz do 50 cm,

- sapa do 25 cm,

- sum do 70 cm,

- szczupak do 50 cm,

- świnka do 30 cm (całoroczny zakaz zabierania),

- węgorz do 60 cm,

- wzdręga do 15 cm.

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca (całoroczny zakaz zabierania),

- certa od 1 stycznia do 30 czerwca,

- miętus od 1 grudnia do końca lutego,

- pstrąg potokowy od 1 września do 31 stycznia (całoroczny zakaz zabierania),

- sapa od 1 kwietnia do 31 maja,

- sum od 1 stycznia do 31 maja,

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja,

- świnka od 1 stycznia do 15 maja (całoroczny zakaz zabierania),

- węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

 

Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Okręgu Siedleckiego PZW, będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.org.pl/siedlce.

 

Okręg PZW w Siedlcach, ul. Wojskowa 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 76 67;   

Straż PZW: kom. 698 848 458; Państwowa Straż Rybacka Siedlce: kom. 602 748 158.

 

Załączniki:

1. Wykaz wód nizinnych Okręgu PZW w Siedlcach.

2. Zasady wędkowania w wodach nizinnych Okręgu PZW w Siedlcach w roku 2023.

3. Wykaz wód i zasady wędkowania w wodach górskich (pstrąga i lipienia) w roku 2023.

4. Rejestr połowów wędkarskich w wodach nizinnych.

5. Rejestr połowów wędkarskich w wodach górskich.